ANUNT

 de selectie/evaluare pentru functia de Administrator al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti  in calitate de autoritate tutelara, in conformitate cu O.U.G.nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta inceperea procesului de selectie/evaluare in vederea desemnarii in Consiliul de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti a unui membru cu experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societatilor comerciale profitabile din domeniul de activitate  al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti  inclusiv a unor societati comerciale din sectorul privat.

Selectia/evaluarea prealabila se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor legislatiei incidente in vigoare.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie selectati trebuie sa fie formata din administratori neexecutivi si independenti in sensul art 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicata si actualizata.


Procedura de selectie/evaluare cuprinde doua etape:

 1. Selectia dosarelor de inscriere;
 2. Evaluarea candidatilor selectati (Interviu).

Criteriile de selectie/evaluare sunt:

 1. Indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin continutul dosarului de participare;
 2. Cunostinte privind guvernanta corporativa;
 3. Abilitati manageriale evaluate prin urmatoarele competente:
       a) Capacitate de luare a deciziei;
  b) Orientare catre rezultate;
       c) Capacitatea de rezolvare de probleme;
       d) Capacitatea de analiza si sinteza;
       e) Capacitate de control;
       f)  Abilitati de comunicare.

Conditii generale:

- cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

- cunoasterea limbii romane scris si vorbit;

- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta. Constituie avantaj prezentarea de catre candidati a altor alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;

- experienta relevanta in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate a S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti, inclusiv al unor societati comerciale din sectorul privat;

- capacitate deplina de exercitiu;

- nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata si actualizata; pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal; pentru acte de concurenta neloiala;

-sa nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate de administrator si/sau membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni/ intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei;

- sa fie apti din punct de vedere medical, dovada facandu-se prin adeverinta eliberata  conform prevederilor legale.

 

Documente necesare pentru depunerea candidaturii pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. "Hale si Piete" S.A. Ploiesti.

1. Cerere de inscriere, si un OPIS al documentelor dosarului;

2. Copie act de identitate;

3. Curriculum vitae – in  format Europass ;

4. Copii legalizate ale actelor de studii - diploma de studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, precum si dupa alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;

5.Documente/adeverinta in original din care sa ateste experienta in administrarea/ managementul unor intreprinderi publice profitabile sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice, inclusiv societati comerciale din sectorul privat;

6. Cazier judiciar;

7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 30 de zile anterior depunerii candidaturii de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;

8. Aviz psihologic pentru functia pentru care candideaza;

9. Copie carnet de munca si extras REVISAL sau Adeverinta dupa caz;

10. Declaratie-notariala pe propria raspundere, din care sa rezulte numarul de mandate ca administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei, precum si mentiunea ca are/nu are statut independent potrivit art.138^2 din Legea nr. 31/1990, republicata si actualizata;

11. Declaratie-notariala pe propria raspundere, prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) coroborat cu art.73^1 din Legea 31/1990, nu a suferit vreo condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala si ca nu se afla in conflict de interese sau in incompatibilitate conform celor stipulate prin Legea nr. 161/2003;

12. Declaratie scrisa pe proprie raspundere, din care sa reiasa ca aplicantul nu a fost sanctionat pentru acte de concurenta neloiala;

13. Declaratie – notariala pe propria raspundere prin care candidatul va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale in cadrul procedurii de recrutare si selectie, precum si de a putea fi verificate informatiile furnizate;

14. Scrisoare de recomandare (optional).

Bibliografie:

 1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
 2. Ordonanta de Guvern nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, actualizata;
 3. Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata si actualizata;
 4. Legea  nr.53/2003-Codul Muncii republicata si actualizata;
 1. Legea nr.51/2006 Legea serviciilor comunitare de servicii publice republicata si actualizata;
 2. O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizata;
 3. Hotararile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a caror prevederi sunt aplicabile societatii.

Selectia/evaluarea se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii.
Candidatura si documentele solicitate se depun in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la Registratura Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2-4, Palatul Administrativ, Intrarea C, camera 69, parter, in programul de lucru (luni si miercuri : 08.30 – 13.30, marti si joi : 08.30-16.00, vineri: 08.30-13.00). Acestea vor fi prezentate in plic inchis si sigilat, pe care va fi mentionat numarul de inregistrare, data si ora depunerii la registratura.

            Pe plic se va mentiona :

- ,,Candidatura pentru 1 post vacant - membru al Consiliului de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti, precum si numele si prenumele candidatului in clar;

Doar candidatii eligibili vor fi contactati.

Rezultatul selectiei dosarelor se va publica pe site-ul Municipiului Ploiesti (www.ploiesti.ro) si al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti (www.halesipieteploiesti.ro).

Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluati in cadrul unui interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmand sa fie anuntate pe site-ul S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti (www.halesipieteploiesti.ro).

 

12.04.2016 ora 16.00

 

 

 

 

 

 

 

ANUNŢ

de selecţie/evaluare pentru funcţia de Administratori

ai S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti  ȋn calitate de autoritate tutelară, ȋn conformitate cu O.U.G.nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunţă ȋnceperea procesului de selecţie/evaluare in vederea desemnarii a 5 membri in Consiliului de administraţie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A., dupa cum urmeaza:

- 4 membri cu experienta in administrarea/managementul a/al unor întreprinderi publice ori a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti inclusiv a unor societăţi comerciale din sectorul privat;dintre care unul obligatoriu aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;

  

- 1 membru din cadrul autoritatii publice tutelare - functionar public sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

 

Selecţia/evaluarea prealabilă se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor legislatiei incidente in vigoare, cu respectarea obligatiei ca cel putin unul din membrii Consiliul de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani, iar un membru să fie selectat din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie selectaţi trebuie să fie formată din administratori neexecutivi şi independenţi în sensul art 138² din Legea nr. 31/1990.

Durata mandatului: 4 ani
Procedura de selectie/evaluare cuprinde doua etape:

1.    Selecţia dosarelor de înscriere;

2.    Evaluarea candidaţilor selectaţi (Interviu).

 

Criteriile de selecţie/evaluare sunt:

1.    Indeplinirea condiţiilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de participare;

2.    Cunoştinţe privind guvernanţa corporativă;

3.    Abilităţi manageriale evaluate prin următoarele competenţe:
     a) Capacitate de luare a deciziei;
     b) Orientare către rezultate;
     c) Capacitatea de rezolvare de probleme;
     d) Capacitatea de analiză şi sinteză;
     e) Capacitate de control;
     f)  Abilităţi de comunicare.

Condiţii generale şi specifice:
Conditii generale:

- cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

- cunoastea limbii romane scris si vorbit;

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă. Constituie avantaj prezentarea de catre candidati a altor alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;

- experienţă relevantă în activitatea de conducere a unor înterprinderi publice sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate a S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A., inclusiv al unor societăţi comerciale din sectorul privat;

- capacitate deplina de exercitiu;

- Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare; pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal; pentru acte de concurenţă neloială;

-Sa nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate de administrator si/sau membru al consiliului de supraveghere în societati pe acţiuni/ întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul Romaniei;

- să fie apţi din punct de vedere medical, dovada făcându-se prin adeverinţa eliberată de către policlinica în raza căreia se afla domiciliul.

 

             Conditii specifice:

I.  Pentru functia de membru in Consiliu de administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. cu studii superioare si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani:

 - studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul economic;

 - experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani;

 - experienta minim 5 ani in activitatea de administrare / management a/al unor intreprinderi publice profitabile sa a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale pentru care candideaza.

II. Pentru functia  de membru in Consiliu de Administratie, al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. – functionar public, reprezentant al autoritatii publice tutelare:

- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, si experienta in activitatea de administrare/ management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale.

- dovada calitatii de functionar public.

 

Documente necesare pentru depunerea candidaturilor  pentru  functiile de membrii ai Consiliului de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti.

1. Cerere de inscriere, si un OPIS al documentelor dosarului;

                       2. Copie act de identitate;

                       3. Curriculum vitae – in  format Europass ;

                       4. Copii legalizate dupa actele de studii - diplomă de studii superioare precum si după alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;

5.Documente/adeverinta in original din care sa ateste experienta in administrarea/ managementul unor intreprinderi publice (regii autonome) sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice (regiei autonome), inclusiv societati comerciale din sectorul privat;

6. Cazier judiciar;

7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 30 de zile anterior depunerii candidaturii de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;

8. Aviz psihologic pentru functia pentru care candideaza;

9. Copie carnet de munca si extras REVISAL sau Adeverinta dupa caz;

9.1 Dosarul candidatului pentru postul de membru al Consiliului de Administratie cu studii economice si  experinta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani trebuie sa contina documente doveditoare privind studiile si experienta de cel putin 5 ani in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar;

10. Declaratie-notariala pe propria raspundere, din care sa rezulte numarul de mandate ca administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei, precum si mentiunea ca are/nu are statut independent potrivit art.1382 din Legea nr. 31/1990;

11. Declaratie-notariala pe propria raspundere, prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) coroborat cu art.731 din Legea 31/1990, nu a suferit vreo condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala si ca nu se afla in conflict de interese sau in incompatibilitate conform celor stipulate prin Legea nr. 161/2003;

12. Declaraţie scrisă pe proprie răspundere, din care să reiasă că aplicantul nu a fost sancţionat pentru acte de concurenţă neloială;

13. Declaratie – notariala pe propria raspundere prin care candidatul va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale in cadrul procedurii de recrutare si selectie, precum si de a putea fi verificate informatiile furnizate;

14. Scrisoare de recomandare.(optional)

 

Bibliografie:

 1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanta de Guvern nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
 3. Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea  nr.53/2003-Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

5.    Legea nr. 82/1991- Legea contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare;

6.    Legea 273/2006 Finanţe  publice  locale modificarile si completarile ulterioare

7.    Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de servicii publice modificarile si completarile ulterioare

8.    O.U.G. 34/2006 Privind atribuirea contractelor de achiziţii publice modificarile si completarile ulterioare

9.    Hotararile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a caror prevederi sunt aplicabile societatii.

 

Selecţia/evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii.
          Candidaturile si documentele solicitate se depun in termen de 5 zile lucrǎtoare de la data publicarii anuntului, la Registratura Municipiului Ploieşti, B-dul Republicii, nr.2-4, Palatul Administrativ, Intrarea C, camera 6, parter, în programul de lucru (luni si miercuri : 08.30 – 13.30, marti si joi : 08.30-16.00, vineri: 08.30-13.00). Acestea vor fi prezentate în plic închis şi sigilat, pe care va fi menţionat numarul de înregistrare, data şi ora depunerii la registratură.

            Pe plic se va mentiona :

- ,,Candidatura pentru 3 posturi vacante - membrii  ai Consiliului de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti”, precum si numele si prenumele candidatului in clar.

- ,,Candidatura pentru 1 post vacant – membru al Consiliului de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti cu studii superioare si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani”,  precum si numele si prenumele candidatului in clar.

- ,,Candidatura pentru 1 post vacant – membru al Consiliului de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti - functionar public, reprezentant al autoritatii publice tutelare”, precum si numele si prenumele candidatului in clar.

Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica pe site-ul Municipiului Ploiesti (www.ploiesti.ro) si S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti (www.halesipieteploiesti.ro)

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate pe site-ul S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti Ploieşti (www.halesipieteploiesti.ro)

05 iunie 2015 , ora 09.16

 

REZULTATUL

selectiei dosarelor depuse pentru desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie al S.C. “Hale si Piete” S.A. Ploiesti

 

Comisia stabilita conform dispozitiei nr.1461/09.04.2015, dupa verificarea documentatiilor, a declarat ca eligibili in vederea desemnarii ca membri in Consiliul de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti  urmatorii candidati:

   • MATEESCU MARIUS NICOLAE
   • VLAD COSTEL CATALIN
   • GHEORGHE IOAN
   • ANDREI GHEORGHE
   • MARCU VALENTIN
   • NAN DORINA VIOLETA (studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani)
   • ALBU SIMONA ( functionar public din cadrul autoritatii publice tutelare)

 

Desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie se va face de catre Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti (in urma evaluarii prin interviu) conform art. 29 alin. (1) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata.

 

 

12 iunie 2015 , ora 11.14

 

 

ANUNŢ

de selecţie/evaluare pentru funcţia de Administratori

ai S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti  ȋn calitate de autoritate tutelară, ȋn conformitate cu O.U.G.nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunţă ȋnceperea procesului de selecţie/evaluare in vederea desemnarii a 5 membri in Consiliului de administraţie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A., dupa cum urmeaza:

- 4 membri cu experienta in administrarea/managementul a/al unor întreprinderi publice ori a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti inclusiv a unor societăţi comerciale din sectorul privat;dintre care unul obligatoriu aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;

  

- 1 membru din cadrul autoritatii publice tutelare - functionar public sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

 

Selecţia/evaluarea prealabilă se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor legislatiei incidente in vigoare, cu respectarea obligatiei ca cel putin unul din membrii Consiliul de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani, iar un membru să fie selectat din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie selectaţi trebuie să fie formată din administratori neexecutivi şi independenţi în sensul art 138² din Legea nr. 31/1990.

Durata mandatului: 4 ani
Procedura de selectie/evaluare cuprinde doua etape:

1.    Selecţia dosarelor de înscriere;

2.    Evaluarea candidaţilor selectaţi (Interviu).

 

Criteriile de selecţie/evaluare sunt:

1.    Indeplinirea condiţiilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de participare;

2.    Cunoştinţe privind guvernanţa corporativă;

3.    Abilităţi manageriale evaluate prin următoarele competenţe:
     a) Capacitate de luare a deciziei;
     b) Orientare către rezultate;
     c) Capacitatea de rezolvare de probleme;
     d) Capacitatea de analiză şi sinteză;
     e) Capacitate de control;
     f)  Abilităţi de comunicare.

Condiţii generale şi specifice:
Conditii generale:

- cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

- cunoastea limbii romane scris si vorbit;

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă. Constituie avantaj prezentarea de catre candidati a altor alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;

- experienţă relevantă în activitatea de conducere a unor înterprinderi publice sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate a S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A., inclusiv al unor societăţi comerciale din sectorul privat;

- capacitate deplina de exercitiu;

- Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare; pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal; pentru acte de concurenţă neloială;

-Sa nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate de administrator si/sau membru al consiliului de supraveghere în societati pe acţiuni/ întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul Romaniei;

- să fie apţi din punct de vedere medical, dovada făcându-se prin adeverinţa eliberată de către policlinica în raza căreia se afla domiciliul.

 

             Conditii specifice:

I.  Pentru functia de membru in Consiliu de administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. cu studii superioare si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani:

 - studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul economic;

 - experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani;

 - experienta minim 5 ani in activitatea de administrare / management a/al unor intreprinderi publice profitabile sa a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale pentru care candideaza.

II. Pentru functia  de membru in Consiliu de Administratie, al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. – functionar public, reprezentant al autoritatii publice tutelare:

- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, si experienta in activitatea de administrare/ management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale.

- dovada calitatii de functionar public.

 

Documente necesare pentru depunerea candidaturilor  pentru  functiile de membrii ai Consiliului de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti.

1. Cerere de inscriere, si un OPIS al documentelor dosarului;

                       2. Copie act de identitate;

                       3. Curriculum vitae – in  format Europass ;

                       4. Copii legalizate dupa actele de studii - diplomă de studii superioare precum si după alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;

5.Documente/adeverinta in original din care sa ateste experienta in administrarea/ managementul unor intreprinderi publice (regii autonome) sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice (regiei autonome), inclusiv societati comerciale din sectorul privat;

6. Cazier judiciar;

7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 30 de zile anterior depunerii candidaturii de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;

8. Aviz psihologic pentru functia pentru care candideaza;

9. Copie carnet de munca si extras REVISAL sau Adeverinta dupa caz;

9.1 Dosarul candidatului pentru postul de membru al Consiliului de Administratie cu studii economice si  experinta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani trebuie sa contina documente doveditoare privind studiile si experienta de cel putin 5 ani in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar;

10. Declaratie-notariala pe propria raspundere, din care sa rezulte numarul de mandate ca administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei, precum si mentiunea ca are/nu are statut independent potrivit art.1382 din Legea nr. 31/1990;

11. Declaratie-notariala pe propria raspundere, prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) coroborat cu art.731 din Legea 31/1990, nu a suferit vreo condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala si ca nu se afla in conflict de interese sau in incompatibilitate conform celor stipulate prin Legea nr. 161/2003;

12. Declaraţie scrisă pe proprie răspundere, din care să reiasă că aplicantul nu a fost sancţionat pentru acte de concurenţă neloială;

13. Declaratie – notariala pe propria raspundere prin care candidatul va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale in cadrul procedurii de recrutare si selectie, precum si de a putea fi verificate informatiile furnizate;

14. Scrisoare de recomandare.(optional)

 

Bibliografie:

 1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanta de Guvern nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
 3. Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea  nr.53/2003-Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

5.    Legea nr. 82/1991- Legea contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare;

6.    Legea 273/2006 Finanţe  publice  locale modificarile si completarile ulterioare

7.    Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de servicii publice modificarile si completarile ulterioare

8.    O.U.G. 34/2006 Privind atribuirea contractelor de achiziţii publice modificarile si completarile ulterioare

9.    Hotararile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a caror prevederi sunt aplicabile societatii.

 

Selecţia/evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii.
          Candidaturile si documentele solicitate se depun in termen de 5 zile lucrǎtoare de la data publicarii anuntului, la Registratura Municipiului Ploieşti, B-dul Republicii, nr.2-4, Palatul Administrativ, Intrarea C, camera 6, parter, în programul de lucru (luni si miercuri : 08.30 – 13.30, marti si joi : 08.30-16.00, vineri: 08.30-13.00). Acestea vor fi prezentate în plic închis şi sigilat, pe care va fi menţionat numarul de înregistrare, data şi ora depunerii la registratură.

            Pe plic se va mentiona :

- ,,Candidatura pentru 3 posturi vacante - membrii  ai Consiliului de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti”, precum si numele si prenumele candidatului in clar.

- ,,Candidatura pentru 1 post vacant – membru al Consiliului de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti cu studii superioare si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani”,  precum si numele si prenumele candidatului in clar.

- ,,Candidatura pentru 1 post vacant – membru al Consiliului de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti - functionar public, reprezentant al autoritatii publice tutelare”, precum si numele si prenumele candidatului in clar.

Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica pe site-ul Municipiului Ploiesti (www.ploiesti.ro) si S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti (www.halesipieteploiesti.ro)

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate pe site-ul S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploieşti Ploieşti (www.halesipieteploiesti.ro)


Relatii cu publicul

Luni - Vineri: 06.30-16.00
(secretariat, casierie - sef Piata)

Sambata: 07.00 - 16.00
(sediul societatii - secretariat)

Duminica: 07.00 - 13.00
(sediul societatii - secretariat)

Program audiente

Director General
Luni - ora 14.00 - 16.00

Director Adjunct
Marti - ora 09.00 - 12.00

Director Economic
Miercuri - ora 11.00 - 13.00

Sugestii si reclamatii

Daca aveti o sugestie sau o nemultumire legata de produsele sau serviciile oferite de Hale si Piete S.A. va rugam sa completati formularul pus la dispozitia dvs..

Sugestii si reclamatii

Date de contact

Hale si Piete S.A. Ploiesti

Sediu social: Str. Valeni nr. 44

Adresa corespondenta:
Str. Grivitei nr. 15

Telefon: 0372 056 960

Fax: 0372 056 961