ANUNT

 de selectie/evaluare pentru functia de Administrator al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti  in calitate de autoritate tutelara, in conformitate cu O.U.G.nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta inceperea procesului de selectie/evaluare in vederea desemnarii in Consiliul de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti a unui membru cu experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societatilor comerciale profitabile din domeniul de activitate  al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti  inclusiv a unor societati comerciale din sectorul privat.

Selectia/evaluarea prealabila se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor legislatiei incidente in vigoare.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie selectati trebuie sa fie formata din administratori neexecutivi si independenti in sensul art 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicata si actualizata.


Procedura de selectie/evaluare cuprinde doua etape:

 1. Selectia dosarelor de inscriere;
 2. Evaluarea candidatilor selectati (Interviu).

Criteriile de selectie/evaluare sunt:

 1. Indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin continutul dosarului de participare;
 2. Cunostinte privind guvernanta corporativa;
 3. Abilitati manageriale evaluate prin urmatoarele competente:
       a) Capacitate de luare a deciziei;
  b) Orientare catre rezultate;
       c) Capacitatea de rezolvare de probleme;
       d) Capacitatea de analiza si sinteza;
       e) Capacitate de control;
       f)  Abilitati de comunicare.

Conditii generale:

- cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

- cunoasterea limbii romane scris si vorbit;

- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta. Constituie avantaj prezentarea de catre candidati a altor alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;

- experienta relevanta in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate a S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti, inclusiv al unor societati comerciale din sectorul privat;

- capacitate deplina de exercitiu;

- nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata si actualizata; pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal; pentru acte de concurenta neloiala;

-sa nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate de administrator si/sau membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni/ intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei;

- sa fie apti din punct de vedere medical, dovada facandu-se prin adeverinta eliberata  conform prevederilor legale.

 

Documente necesare pentru depunerea candidaturii pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. "Hale si Piete" S.A. Ploiesti.

1. Cerere de inscriere, si un OPIS al documentelor dosarului;

2. Copie act de identitate;

3. Curriculum vitae – in  format Europass ;

4. Copii legalizate ale actelor de studii - diploma de studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, precum si dupa alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;

5.Documente/adeverinta in original din care sa ateste experienta in administrarea/ managementul unor intreprinderi publice profitabile sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice, inclusiv societati comerciale din sectorul privat;

6. Cazier judiciar;

7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 30 de zile anterior depunerii candidaturii de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;

8. Aviz psihologic pentru functia pentru care candideaza;

9. Copie carnet de munca si extras REVISAL sau Adeverinta dupa caz;

10. Declaratie-notariala pe propria raspundere, din care sa rezulte numarul de mandate ca administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei, precum si mentiunea ca are/nu are statut independent potrivit art.138^2 din Legea nr. 31/1990, republicata si actualizata;

11. Declaratie-notariala pe propria raspundere, prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) coroborat cu art.73^1 din Legea 31/1990, nu a suferit vreo condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala si ca nu se afla in conflict de interese sau in incompatibilitate conform celor stipulate prin Legea nr. 161/2003;

12. Declaratie scrisa pe proprie raspundere, din care sa reiasa ca aplicantul nu a fost sanctionat pentru acte de concurenta neloiala;

13. Declaratie – notariala pe propria raspundere prin care candidatul va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale in cadrul procedurii de recrutare si selectie, precum si de a putea fi verificate informatiile furnizate;

14. Scrisoare de recomandare (optional).

Bibliografie:

 1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
 2. Ordonanta de Guvern nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, actualizata;
 3. Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata si actualizata;
 4. Legea  nr.53/2003-Codul Muncii republicata si actualizata;
 1. Legea nr.51/2006 Legea serviciilor comunitare de servicii publice republicata si actualizata;
 2. O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizata;
 3. Hotararile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a caror prevederi sunt aplicabile societatii.

Selectia/evaluarea se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii.
Candidatura si documentele solicitate se depun in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la Registratura Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2-4, Palatul Administrativ, Intrarea C, camera 69, parter, in programul de lucru (luni si miercuri : 08.30 – 13.30, marti si joi : 08.30-16.00, vineri: 08.30-13.00). Acestea vor fi prezentate in plic inchis si sigilat, pe care va fi mentionat numarul de inregistrare, data si ora depunerii la registratura.

            Pe plic se va mentiona :

- ,,Candidatura pentru 1 post vacant - membru al Consiliului de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti, precum si numele si prenumele candidatului in clar;

Doar candidatii eligibili vor fi contactati.

Rezultatul selectiei dosarelor se va publica pe site-ul Municipiului Ploiesti (www.ploiesti.ro) si al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti (www.halesipieteploiesti.ro).

Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluati in cadrul unui interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmand sa fie anuntate pe site-ul S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti (www.halesipieteploiesti.ro).

 

12.04.2016 ora 16.00

 

 

REZULTATUL

la procesul de selectie/evaluare in vederea desemnarii unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti  

 

Comisia stabilita conform dispozitiei nr. 23755/07.04.2016, aduce la cunostinta ca in perioada 11.04.2016 – 15.04.2016, la Registratura Municipiului Ploiesti nu s-au inregistrat documentatii pentru membru in Consiliul de Administratie al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti, cu experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. ,,Hale si Piete’’ S.A. Ploiesti  inclusiv a unor societăţi comerciale din sectorul privat.

 

 

 

20.04.2016 , ora 16.46

 

 

 

 

 

 

 

 

- Decizie Curte Conturi la Raportul pentru controlul SC Hale si Piete SA - 2016

- Contestatie la Raportul Curtii de Conturi - 2016

 

 

Comunicat de presa privind situatia economico-financiara a S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti

 

     Pentru corecta informare a cetatenilor municipiului Ploiesti, prezentam, mai jos, principalii indicatori din situatia economico-financiara a Societatii Comerciale Hale si Piete S.A., inregistrata la data de 30.09.2015:

 • Capital social 11216604 lei;
 • Cifra de afaceri este de 8973371,56 lei;
 • Venituri totale in suma de 9128421,44 lei;
 • Profit net in suma de 452761,60 lei;
 • Valoare investitii: 218149,30 lei;
 • Viramentele catre bugetul de stat, bugetul local si contributiile datorate din salarii sunt achitate integral. Valoare investitii: 218149,30 lei;

     Evolutia rezultatului financiar (profit/pierdere) in perioada 31.08.2012 – 30.09.2015 se prezinta astfel: de la o pierdere de 174.363,05 lei, inregistrata la data de 31.08.2012, S.C. Hale si Piete S.A. inregistreaza, la 30.09.2015, un profit de 452.761,60 lei:

NR. CRT.

REZULTATUL FINANCIAR (PROFIT - PIERDERE)

1

31.08.2012

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

30.09.2015

2

-174.363,05

-80.788,00

159.428,00

385.290,00

452.761,60

 

 

     In perioada urmatoare, conducerea S.C. Hale si Piete S.A. isi propune sa investeasca profitul obtinut in lucrari de reparatii si modernizari in pietele pe care le administreaza, in scopul imbunatatirii conditiilor de comercializare a legumelor si fructelor proaspete, precum si a altor marfuri agroalimentare.

     Prin aceasta, ne dorim sa venim in intampinarea producatorilor din zona, stimulandu-i sa isi valorifice marfa la Ploiesti, in numar cat mai mare, astfel incat cetatenii municipiului nostru sa se poata aproviziona cu produse autohtone, proaspete si de calitate, la preturi rezonabile, in oricare dintre pietele noastre.

     De asemenea, ne propunem sa acordam o si mai mare atentie evenimentelor sezoniere, devenite traditionale, din ce in ce mai apreciate de ploiesteni.

     De altfel, chiar vineri, 4 decembrie a.c., in vecinatatea Halelor Centrale (Str. Grivitei - zona parcarii), vom deschide ”Targul de Iarna 2015”, la care va asteptam, intr- o atmosfera de sarbatoare, cu produse specifice acestui sezon: vin fiert, ceaiuri aromate, turta dulce si prajituri de casa, produse traditionale din carne, branzeturi, ornamente de Craciun, ceramica sau accesorii vestimentare.

     Targul, organizat impreuna cu Primaria Municipiului Ploiesti, va fi deschis pana pe 4 ianuarie 2016.

Comunicat de presa privind programul de functionare al imobilului Halele Centrale Ploiesti

 

     In preajma sarbatorilor de iarna, conducerea S.C. Hale si Piete S.A. a decis modificarea programului de functionare al imobilului Halele Centrale Ploiesti pentru a oferi cetatenilor ploiesteni mai mult timp necesar aprovizionarii cu produse traditionale si autohtone, proaspete si de calitate, la preturi rezonabile.

     Astfel, incepand cu data de 07 decembrie 2015, va asteptam in imobilul Halele Centrale Ploiesti in urmatorul program:

 • LUNI – VINERI 07°° - 19°°
 • SAMBATA 07°° - 14°°
 • DUMINICA INCHIS

     Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca, in aceasta perioada, comerciantii ce-si desfasoara activitatea in Halele Centrale v-au pregatit discount-uri la diverse produse.

Edificiu emblematic pentru orasul nostru, Halele Centrale au constituit o oferta generoasa a municipalitatii pentru comertul alimentar. Lucrarea a fost incredintata arhitectului Toma T. Socolescu. Saparea temeliilor a inceput in 1929, iar lucrarile propriu-zise in 1930, desfasurandu-se cu intensitate mai ales in 1934-1935, cand halele au inceput sa functioneze.

Piesa principala a complexului are un plan patrat, cu latura la parter de 50 m. Legatura acestui parter cu subsolul si cu etajul balcon o fac patru scari si patru lifturi pentru marfuri.

In coltul de sud-vest se ridica un corp cu mai multe etaje din care porneste un turn de plan patrat, incununat cu un orologiu si terminat cu o terasa.

Halele Centrale au fost reparate radical in anii 1982-1983 si partial in mai multe randuri, dar si-au pastrat aspectul initial care le-au facut unul dintre simbolurile orasului.


Relatii cu publicul

Luni - Vineri: 06.30-16.00
(secretariat, casierie - sef Piata)

Sambata: 07.00 - 16.00
(sediul societatii - secretariat)

Duminica: 07.00 - 13.00
(sediul societatii - secretariat)

Program audiente

Director General
Luni - ora 14.00 - 16.00

Director Adjunct
Marti - ora 09.00 - 12.00

Director Economic
Miercuri - ora 11.00 - 13.00

Sugestii si reclamatii

Daca aveti o sugestie sau o nemultumire legata de produsele sau serviciile oferite de Hale si Piete S.A. va rugam sa completati formularul pus la dispozitia dvs..

Sugestii si reclamatii

Date de contact

 

Hale si Piete S.A. Ploiesti

Str. Grivitei, nr.15, Ploiesti

Telefon: 0372 056 960

Fax: 0372 056 961


Design si hosting asigurate de Geonit Consult